2 juni 2017

Eintsje fan ‘e daam in Lemmer

In april is er rondom de behandeling van het agendapunt Baken Westhavendam Lemmer  in de Commissie Ruimte veel commotie ontstaan bij de bevolking in Lemmer. De Westhavendam, beter bekend als Eintsje fan ‘e daam, zou in dit voorstel gesloopt worden. Door een aantal zeer betrokken Lemster is een petitie gestart en op 15 april is een protestactie gehouden op het Eintsje fan ‘e daam. Wethouder Van der Pal was ook aanwezig bij deze middag en heeft toegezegd dat het plan van  de agenda gehaald zou worden en er een herzien voorstel zou komen.

Naar nu blijkt worden de initiatiefnemers van de petitie “kom net un us Eintsje fan ‘ e Daam”  door de wethouder niet betrokken bij de gesprekken voor het maken van het nieuwe plan. Onze fractie heeft onderstaande brief opgesteld en aan het college, de raadsleden, de Stichting Oud-Lemmer en Stichting Dorpsbehoud Lemsterland gestuurd.
​​​​​​​​​                                                                                Lemmer, 31 mei 2017.
Geachte college,


In de week van 17 april 2017 heb ik namens de PvdA-fractie een mail gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder. In deze mail heb ik het verzoek gedaan een vertegenwoordiger van de groep die het initiatief heeft genomen een petitie te starten het gebouwtje aan het Eintsje fan ’e daam te behouden, deel te laten uitmaken van de begeleidingsgroep. 
Deze groep zal onder verantwoordelijkheid van uw college nieuwe plannen ontwikkelen nu de plannen het gebouwtje af te breken niet doorgaan. 

De betreffende wethouder heeft mij in een nadere mondelinge toelichting laten weten met de Stichting Oud-Lemmer en de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland al in gesprek te zijn.

Wij zijn van mening dat een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep extra kwaliteit toevoegt aan de begeleidingsgroep zonder iets af te doen aan de inbreng van beide stichtingsbesturen. De initiatiefgroep van betrokken Lemsters heeft ervoor gezorgd dat de sloopplannen niet door zijn gegaan en heeft vele honderden mensen in beweging gekregen. In minder dan een week zijn meer dan 1100 adhesiebetuigingen op Facebook geplaatst en een en ander heeft geleid tot een leuke en creatieve actiemiddag met het shantykoor en vissersaken op 15 april j.l.


Wij verzoeken opnieuw een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep in de begeleidingsgroep op te nemen.
Een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep zal bij de voorbereiding voor nieuwe plannen voor draagvlak zorgen en voorkomen dat nieuwe plannen opnieuw op tegenstand van de Lemster bevolking zal leiden.

Draagvlak is de garantie dat nieuwe plannen voor het “ Eintsje” geaccepteerd zullen worden.
Om ook steun bij het college van B. & W. te krijgen, is het nadrukkelijk de bedoeling dat over de vraag wie namens de initiatiefnemers zitting zal nemen in de begeleidingsgroep, overleg zal plaatsvinden met hetzelfde college.


Tenslotte zijn wij benieuwd van het college te horen welke criteria zijn gehanteerd bij de selectie van de leden van de begeleidingsgroep.
Met vriendelijke groet,
namens de Pvda-Fractie: Roel Kingma.”

De fractie van PvdA De Fryske Marren wacht nu op het antwoord van de wethouder. Inmiddels is bovenstaande brief ook geplaatst op de site van de ZuidFriesland en is er naar aanleiding van deze brief ook gereageerd op de website van Lemsternijs. Volg het nieuws hierover op Facebook en Twitter.