Door Wietze de Haan op 12 januari 2019

Er is iets te kiezen

De Agendacommissie van de gemeente de Fryske Marren heeft gesproken. Het verzoek van de PvdA en Groen Links om het Raadsvoorstel, over het wel of niet toestaan van zandwinning voor de kust van Gaasterland in It Petear, op 16 januari as. te behandelen is niet gehonoreerd. De commissie wenst het agendapunt nu op 4 februari as. te behandelen. Naast het feit dat er dit jaar een nieuwe vergaderstructuur bij de Raad wordt ingevoerd, wat enige gewenning qua aanpak met zich zal vergen, wordt als argument genoemd het College de gelegenheid te geven om met een reactie te komen op het antwoord van de Minister. De commissie stelt dat het kan inhouden dat het Raadsvoorstel zal moeten worden aangepast. Met name dat laatste, het Raadsvoorstel aanpassen, is een wat vreemde conclusie.

Immers, het Raadsvoorstel van november jongstleden, is aangehouden door de Raad en niet teruggegeven aan het College ter aanpassing, hetgeen betekent dat het voorstel zoals het in november aan de Raad is voorgelegd, gewoon opnieuw ter behandeling in de Raad van de gemeente de Fryske Marren, dient te worden voorgelegd.

Ter voorbereiding van de behandeling van het agendapunt Zandwinning wordt nog expliciet genoemd dat de Griffie van de gemeente met een voorstel moet komen wat oa. inhoudt

“de wijze waarop OOK voorstanders en andere betrokkenen aan het woord kunnen komen.” Het doet vermoeden dat de agendacommissie er geen vertrouwen in heeft om voor-en tegenstanders gelijkelijk aan bod te laten komen in de te houden bijeenkomst van 4 februari. Het is waar, van de voorzitter van de te houden bijeenkomst op 4 februari aanstaande, wordt het nodige gevraagd, maar men mag en moet erop kunnen vertrouwen dat in alle oprechtheid en zonder vooringenomenheid leiding zal worden gegeven aan de bijeenkomst. Ik weet het, emoties spelen bij dit agendapunt een rol, er wordt nogal wat van de gemeente en haar inwoners gevraagd.

Borden voor of tegen de zandwinning vanuit het IJsselmeer zijn inmiddels langs onze wegen verschenen en deels weer opgeruimd. Er is wat te kiezen, niet alleen in de Raad van de Fryske Marren. Volgens CDK, dhr. A.Brok gaat het in zijn dit jaar uitgesproken nieuwjaarsspeech over de toekomst van de leefomgeving en het landschap. En dat klopt, partijen die de mond vol hebben over het mooie open karakter van Fryslan, daar wordt het nodige van gevraagd evenzo betreft dit het prachtige open karakter van het IJsselmeer met alle land en natuur daaromheen. Het is kiezen tussen natuur en economie, in de gemeente de Fryske Marren, niet alleen in de Raad, ook later bij de Statenverkiezingen. Kies daarom voor een partij die kiest het behoud van ons mooie Fryslân en zich uitspreekt tegen zandwinning uit het IJsselmeer bij Gaasterland.

Wietze de Haan
Fractievoorzitter PvdA De Fryske Marren.

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan