De politicus aan het woord: Jur van Vegten van de PvdA uit Balk

Door Jur van Vegten op 25 januari 2018

Balk.   In maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In een reeks artikelen toont de Balkster Courant waar zittende of te kiezen raadsleden voor staan en voor welke partij. Deze week Jur van Vegten van de PvdA.

 

Ambtenaren menen beleid te moeten kunnen bepalen

 1. Welk thema wilt u persoonlijk het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen?

Feitelijk is dat een heel moeilijke keuze omdat alles, hetzij rechtsom, hetzij linksom aan elkaar verbonden is. Waar ik mij vooral aan stoor zijn de contacten tussen de gemeente en haar inwoners cq bedrijven. Zonder man en paard te noemen ken ik bijvoorbeeld in mijn woonplaats Balk een geval waar ambtenaren menen het beleid te moeten bepalen en in een ander geval bij een  informatieavond de ambtenaar totaal niet weet wat er in de omgeving speelt. Dit is geen rechtstreekse aanklacht, want over het algemeen gaan zaken ook heel goed binnen onze gemeente. Kort en goed, op communicatiegebied heeft onze gemeente nog veel te leren. Ons toekomstig gemeentebestuur en de ambtenaren moeten zich realiseren dat zij er voor de burgers en bedrijven zijn en niet andersom.

 

Armoede

We kennen allemaal de verhalen dat meer dan 1,1 Milj inwoners in Nederland onder armoedegrens leven. Wat dat betekent voor de kinderen in zo’n gezin wordt vaak vergeten. De PvdA gaat, als zij in het college komt, zich sterk maken om binnen onze gemeente daar een positieve wending aan te geven door die kinderen niet in de kou te laten staan.

 1. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat?

Behoeft eigenlijk geen verklaring want 4 jaar geleden lag de boventoon bij de gemeentelijke herindeling. Wel of geen Friese gemeentenaam. We hebben kunnen zien hoe een bepaalde partij behoorlijk aan het draaien is gegaan, lees het CDA.

Nu we dat proces achter de rug hebben komen volgens de PvdA zaken zoals zorg, sport- en culturele-voorzieningen, betaalbaar wonen, behoud van scholen in de kleinere kernen,  Airbnb-achtige toestanden de wereld uit helpen, toezien dat alle kinderen lezen, schrijven en rekenen onder de knie krijgen, schuldhulpverlening, wel of niet meer bevoegdheden bij Plaatselijke Belangen, inwoners serieus nemen, het leerlingenvervoer eindelijk goed regelen, dorpen niet op slot zetten en kwaliteit openbare ruimte aan de orde.

 

Joure bepaalt?

 1. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Joure enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand?

Ja zeker, er is gevoelsmatig afstand tussen Joure enerzijds en de andere kernen anderzijds. Lees mijn voorbeelden bij vraag 1. We moeten ons realiseren dat er zelfs tussen de verschillende dorpen culturele verschillen zijn. Op zich niet erg, maar dat geeft juist de taak aan de gemeente om verbindend aan de gang te gaan. Dus weten wat er daadwerkelijk speelt, dat geldt voor wethouders, ambtenaren en raadsleden. Samen sterk, elkaar wat gunnen.

 

Raad steeds meer op afstand

 1. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in De Fryske marren inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad?

Mijn opvatting? “Het functioneert niet optimaal”, dat kan echt beter. Te vaak zie ik dat de collegepartijen CDA en FNP nog monistisch optreden en niet dualistisch. Vanuit democratisch oogpunt is er dan te weinig oog voor het verkrijgen van draagvlak in het bestuur. Democratie is oog hebben voor minderheden. Waar dualisme de scheiding tussen dagelijks bestuur en de  Raad vorm moet geven, zien we dat de wethouders hun fracties wekelijks bijpraten, zie je ook dat het beleid zodanig wordt ingestoken dat bruggen slaan met andere partijen die ook verantwoordelijk zijn voor het besturen van onze mooie gemeente, niet of nauwelijks van de grond komt. Het zou goed zijn de komende periode een verbreding in coalitieverband te zoeken, daar bewijs je de democratie een dienst mee. De gemeenteraad is er om de gemeente in de breedste zin te kunnen besturen, het beleid vast te stellen en te controleren, maar door alle veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden heb ik de indruk dat de Raad steeds meer op afstand komt te staan. Jammer en zonde van ons democratisch bestel.

 1. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van uw partij voor de komende verkiezingen?

Terug in de politiek is onze lijsttrekker Wietze de Haan, een echte sociaal-democraat die een grote betrokkenheid aan de dag legt en sociaal bevlogen is, verder heeft de partij gezorgd voor een zekere spreiding over de gehele gemeente. Hoe je het went of keert het is van belang, gelet op de culturele verschillen en bijvoorbeeld de afstand tussen Terherne en Bakhuizen, dat dat gebeurt en dat we niet te veel splinterpartijen krijgen, want dat gaat ten koste van de controlerende functie van de raad. Daarnaast herbergt onze kandidatenlijst veel kennis en kunde.

 1. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van uw partij een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu?

Ons programma heeft aandacht voor onderwerpen als milieu en werkgelegenheid. Die onderwerpen zijn sinds jaar en dag onderwerpen waar wij ons sterk voor maken als PvdA. In ons programma vragen wij aandacht voor de z.g circulaire economie. In die circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. De circulaire economie heeft het vermogen in zich om werkgelegenheid te creëren in een gezonde leefomgeving en tegelijkertijd innovatieve ontwikkelingen en bedrijven aan te trekken en samenwerking te stimuleren. Door middel van de circulaire economie kunnen ook gemeenten voldoen aan hun verantwoordelijkheid om voldoende, zinvolle banen te leveren aan een exponentieel groeiende bevolking en het vernieuwen van werkgelegenheid. Op dit moment zijn maar zo’n kleine 10 % van alle banen in Nederland circulair en omvat banen uit allerlei verschillende sectoren, van afvalverwerking tot aan de creatieve industrie. Zulke bedrijven hebben wij in onze gemeente. Aansluiting zoeken bij hen, kan helpen innovatief en vooruitstrevend werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen. Daar zet de PvdA zich voor in.

 

Toerisme veel meer gebruiken

 1. In welke opzichten is De Fryske Marren een krimpgebied? En in welke opzichten niet?

Uit de huidige cijfers komt niet echt het beeld boven dat De Fryske Marren een krimpgemeente is. En dat hoeft het volgens de PvdA ook niet te worden, maar dan moet wel het roer om. Merk nu stelselmatig dat bedrijven eerder tegengewerkt worden dan geholpen. In onze maatschappij creëren bedrijven werkgelegenheid. Mensen, die daarin werken, moeten we motiveren om hier te blijven cq te komen wonen.

De gemeente zou ook veel meer gebruik moeten maken van de positieve werking van de toeristische mogelijkheden van ons gebied. Zorgen dat die meegaan in de wensen van de Nederlanders en zij die in het buitenland wonen.

 1. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in De Fryske Marren teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee?

Lastig, denk het niet. College en gemeenteraad zijn bezig om structuur te geven aan onze nieuwe gemeente. Soms met vallen en opstaan. Er zijn duidelijke verschillen van opvatting tussen de partijen hoe dat moet. Zolang het beleid maar gericht wordt op het welzijn en welbevinden van onze burgers en bedrijven gaan we de goede kant op. De gemeente moet zich veel meer richten op haar faciliterende rol en niet te veel in de nee-stand blijven staan. Als je kijkt naar het Sociaal Domein moeten mensen, die vaak zonder hun schuld in de problemen zijn gekomen, direct worden geholpen en hen niet bedelven onder een stapel papierwerk waar ze niets van snappen. Voorop staat in de ogen van de PvdA eerst “helpen”.

 1. Op welke drie thema’s hoopt uw partij behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s

Van oudsher is Werkgelegenheid een thema wat terecht aandacht heeft in ons programma, evenals Onderwijs trouwens. Onderwijs is het cement van onze samenleving. Wij staan voor vernieuwing, op het gebied van economie en milieu, het verbeteren vernieuwen van de relatie burger en bestuur dwz. meer zoeken naar overleg en afstemming met de burger en waar het kan, meer verantwoordelijkheid nemen voor de (Jeugd) Zorg en het Kunst en Cultuurbeleid. De Zorg/het sociaal beleid, zal de komende Raadsperiode onze aandacht ten volle moeten houden, het contact met de Burger is essentieel om verantwoording binnen het gemeentebestuur vorm te geven en werkgelegenheid en economie zijn evenals goed onderwijs, zaken waar de PvdA zich altijd voor heeft ingespannen. Dat zullen we blijven doen.

 

Laat burgers meebeslissen

 1. Waarvan denkt u over de afgelopen politieke periode: dit had echt heel anders gemoeten? (Of dat nu van door inbreng van uw eigen partij komt of door die van bijvoorbeeld het college).

Veel burgers lopen te hoop tegen het niet mee mogen praten over veranderingen binnen hun leefomgeving en hebben het gevoel dat zij uitsluitend worden geïnformeerd over wat er in “Joure” is besloten, dus van mee-beslissen is echt geen sprake, zo is het gevoelen. Hier is nog een hoop te winnen.

 

Beslissing AZC in besloten vergadering

Kijk nog maar eens terug op de beslissing over het AZC in Balk. Die is (ik zat op dat moment nog niet in de raad) in een besloten raadsvergadering genomen. In mijn ogen ondenkbaar. Nogmaals: De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.

 1. Vind u de mens nog wel centraal staan in het gemeentelijk beleid? Gaat het niet teveel alleen maar om de financiën?

Volgens mij heb ik in de eerdere vragen daar al een paar keer nadrukkelijk op gewezen. Financiën zijn daarnaast belangrijk, ook binnen onze gemeente. Niemand wil torenhoge aanslagen van de gemeente opgelegd krijgen. Er moet dus een evenwicht gezocht worden tussen wat het mag kosten en bijvoorbeeld de beleving van de burgers van de openbare ruimte en andere voorzieningen. In onze ogen moeten de sociaal zwakkeren meer centraal staan, zorgen dat zij mee kunnen blijven doen in onze snel ontwikkelende maatschappij. Heb je eenmaal de boot gemist, dan kom je niet snel meer aan boord. Daar ligt echt een taak voor onze gemeente.

 

Gemeente had ontwikkelingen Rabobank en postkantoor voor moeten zijn

 1. U zult ongetwijfeld punten zien in uw eigen woonplaats die de aandacht van de politiek verdienen. Welke punten zijn dat volgens u en gaat u zich daar ook hard voor maken?

Ik ben meer een raadslid die op straat aanwezig wil zijn, mij wil inzetten voor wat burgers aandragen en daar daadwerkelijk actie op voeren. Iedereen, van welke komaf, kan op mij een beroep doe, dat is onder andere je taak als gemeenteraadslid. En dat geldt nadrukkelijk niet alleen voor inwoners binnen mijn eigen woonplaats Balk. Doe dat ook op andere plekken. Terugkomende op Balk praten we nu al heel lang over een nieuwe herinrichting van het centrum. De gemeente praat mee maar laat zaken daarnaast volledig op zijn  beloop. Kijk naar de ontwikkelingen rondom de Rabobank en het oude postkantoor in de Dubbelstraat. Beide panden zijn nu al in andere handen gekomen en dat wat eens een mooi plan was komt daarmee volledig op losse schroeven te staan. De gemeente had dat voor moeten zijn.

(Uit Balkster Courant van 25 januari 2018)

Jur van Vegten

Jur van Vegten

Grutsk Op: Als inwoner van Balk ben ik uiteraard trots op Gaasterland. Een prachtig gebied met een prachtig landschap en rijke natuur. We zijn het aan onszelf en de volgende generaties verplicht om deze schoonheid te beschermen en behouden. Ook gaat mijn hart uit naar de dorpen en het stadje Sloten, ze hebben allemaal een

Meer over Jur van Vegten