De Polle verdient aandacht!

Door Wietze de Haan op 1 maart 2018

Met belangstelling heeft de PvdA de Fryske Marren het artikel in het Lemster Nijs gelezen over de invulling van het gebied “de Polle” in Lemmer. Het is duidelijk dat er verkeerstechnisch steeds meer druk komt op het winkelgebied Stationsweg in Lemmer.

Een plek waar o.a. de winkels Jumbo, Aldi en de Lidl in Lemmer gevestigd zijn. Een aantal jaren geleden is gekozen voor centralisatie van het winkelbestand in het centrum van Lemmer. Een toen te billijken standpunt wat blijkbaar de laatste tijd aan eigen succes ten onder gaat.

Vraag is dan ook of een dergelijk uitgangspunt houdbaar is of dat gelet op de steeds verder aantrekkende verkeersstroom en de inmiddels te weinig beschikbare parkeerplaatsen in het gebied rond de Stationsweg, actualisatie van de eerder opgestelde visie, een herijking behoeft.

Het is te begrijpen dat een winkel als de Lidl , gelet op verkeersdruk e.d. zoekt naar wegen die het mogelijk maken om in de breedte expansie  te vinden op een andere lokatie. Het gebied “de Polle” is aan achteruitgang onderhevig en verdient het om een opwaardering te krijgen. Het vigerend bestemmingsplan is al van 2012 en maakt bouw voor appartementen mogelijk, maar men is er tot nu toe niet in geslaagd hier beleggers en bouwers voor te interesseren.

Het gebied is naar ons oordeel geschikt om te kijken of de door het winkelbedrijf Lidl gewenste invulling, daar kan worden gerealiseerd, eventueel in combinatie met woningbouw zodat daarmee wordt voorkomen dat het gebied nog verder achteruitgaat.

Wellicht is die woon-winkelcombinatie er een die geïnteresseerde ondernemers er wel toebrengt hierin te investeren en wordt  het winkelend publiek beter bediend.

De gerechtelijke procedures die op dit moment met de gemeente worden gevoerd, dwingen ons na te denken over de toekomst van het gebied “De Polle”.

Bij een eventuele verplaatsing van de supermarkt De Lidl zal naar ons oordeel het winkelgebied Stationsweg qua parkeren meer worden ontlast en krijgt het gebied “De Polle” de aandacht die het verdient.

Over de vrijkomende ruimte in het gebied Stationsweg zal van gemeentezijde overleg met betrokken verhuurder moeten worden gestart.

De opwaardering van het gebied “De Polle” draagt er toe bij dat het plezierig winkelen en wonen zal kunnen zijn en een goede verkeersafwikkeling in beide gebieden tot haar recht kan komen.

De komende raadsperiode zullen wij zo mogelijk hier toe voorstellen indienen.

Wietze de Haan,

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan