PvdA DFM & jeugdzorg

Door Wietze de Haan op 21 februari 2018

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats en vooraf komen er op verschillende scholen debatten tussen de deelnemende partijen en leerlingen.

Een goede zaak, je voorbereiden op keuzes die je in de toekomst moet maken helpt.

De Pvda de Fryske Marren  is van mening dat de gemeente,  kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, huisartsen, scholen, sportclubs,

buurthuizen, jongerenwerk en betrokken vrijwilligers hulp kunnen bieden aan een vertrouwd klimaat voor jongeren in buurten en wijken.

Vrijwilligers en een brede groep professionals, familie en jongerenwerkers, kunnen hun deskundigheid inzetten om problemen waar jongeren mee worstelen te voorkomen.

Het is van belang dat blijvend wordt nagedacht op welke wijze de gemeente samen met jongeren jeugdbeleid vorm geeft.Op het gebied van leren, stage, werken en het gebruik van de vrije tijd.

De samenleving, die ons voor ogen staat is een samenleving, waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.

De jeugdzorg is al een paar jaar de verantwoordelijkheid van de gemeente.De PvdA wil dat er in de jeugdzorg meer nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid.

Gezinnen en kinderen hebben soms te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten en kunnen meer samenwerken. Van belang is de eigen kracht van jongeren en gezinnen.

Wij willen het beste onderwijs voor alle kinderen.De PvdA De Fryske marren wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, gelijke kansen voor kinderen en goede huisvesting van scholen.

Geen kind op achterstand: elk kind heeft recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin het opgroeit of de buurt waar het woont.

De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zo veel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen is speciaal onderwijs noodzakelijk.

Wij willen aandacht voor speelvoorzieningen voor kleinere kinderen, maar wil ook geld en ruimte besteden aan de oudere jeugd. Uiteraard in nauw overleg met de jongeren zelf.,

Samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs kan wat de PvdA betreft verder te worden uitgebouwd en gestimuleerd.

Meer jeugdigen stimuleren om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van muziek, sport en cultuur is een opdracht aan onszelf.

De jongeren-opbouwwerker heeft hier wat ons betreft een belangrijke signaleringstaak.

Budgettering en inzet van financiële middelen moeten gericht zijn op en passen binnen de gezamenlijk af te stemmen jeugdagenda.

Neem dit mee als U op 21 maart as. in het stemhokje staat.

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan