Door Ineke Swart op 18 september 2018

Raadsmemo: Vragen over leerlingenvervoer

Geachte mevrouw Swart-Jorna,

Op maandag 3 september heeft u via de griffie, per mailbericht, het volgende aan ons voorgelegd:

Het nieuwe schooljaar is begonnen en het is van belang dat zaken die bijdragen aan het leveren van goede diensten aan “onze leerlingen”, op een goede en juiste wijze worden uitgevoerd.

Volgens een publicatie van Jouregio op 1 september 2018, zou er een datalek zijn geconstateerd op de inlogpagina van de ouders die gebruik maken van de regeling Ll. Vervoer. Inmiddels is dat van de zijde van de vervoerder hersteld. Ook was het mogelijk in te loggen met een zg. “Test-account” ,waarbij volgens Jouregio, men kennis kon nemen gegevens van gezinnen die gebruikmaken van genoemde regeling. De mogelijkheid om gebruik te maken van de melding van klachten is volgens genoemd artikel verdwenen van de inlogpagina Regeling Leerlingen Vervoer.  Vraag: Klopt deze informatie? Hoe heeft dit kunnen ontstaan? En is dat niet strijdig met de ingestelde Privacywetgeving?

Antwoord: Wij zijn niet in een positie om na te gaan of deze informatie correct is evenmin zijn wij in de positie na te gaan hoe dit heeft kunnen ontstaan. Op basis van hetgeen ons tot op heden bekend is geworden kunnen wij niet concluderen dat er in strijd met de Privacywetgeving is gehandeld.

Toelichting: Op zaterdag 25 augustus 2018 zijn wij gebeld door de voorzitter van het Ouderplatform leerlingenvervoer met de mededeling dat er sprake was van een datalek in het Ouderportaal van Taxicentrale Witteveen. Diezelfde zaterdag hebben wij contact opgenomen met Taxicentrale Witteveen en vernomen dat er volgens hun automatiseerder sprake was van een testaccountant dat door een ouder ingevuld zou kunnen worden. (zie bijlage I)

Tegelijk deelde Taxicentrale Witteveen mee dat zij hadden zorggedragen dat diezelfde zaterdag het betreffende testaccount uit het Ouderportaal door de automatiseerder was verwijderd.

Het bericht waaraan u refereert dateert dus van een week na constatering dat er een testaccountant zichtbaar kon zijn en het weghalen van dit account.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de melding van klachten is volgens genoemd artikel verdwenen van de inlogpagina Regeling Leerlingen Vervoer.  Vraag: Is deze informatie juist en zo ja, wat is de reden van verwijdering van voornoemde inlogpagina?

Antwoord: Het is ons onbekend. Wij kennen ook geen reden. Aan ons is medegedeeld dat het gewoon kan.

Vraag: Op welke wijze kunnen klachten nu worden gemeld?

Antwoord: Volgens het informatieboekje dat aan alle ouder beschikbaar is gesteld zijn er voor ouders vijf manieren om klachten kenbaar te maken. (Zie bijlage II)

Er is een Ouderen Platform Leerlingen Vervoer. Vraag: Is genoemd platform Uwerzijds gekend/ingelicht  over de problemen die worden genoemd in het artikel van Jouregio?

Antwoord: Zie Toelichting bij vraag 1. Het Ouderplatform heeft ons geïnformeerd.

Vraag: En op welke wijze is of wordt genoemd Platform of de ouders betrokken bij de oplossing van de eventueel aanwezige problemen zoals hiervoor genoemd?”

Antwoord: De door uw raad geïnitieerde Klankbordgroep Leerlingenvervoer De Fryske Marren onderhoud geregeld contact met het Ouderplatform. In urgente gevallen is er direct contact mogelijk tussen het Ouderplatform en ons.

In de Klankbordgroep participeren ouders. Een brede vertegenwoordiging met ouders waarvan de leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan (SBO) en bijzonder onderwijs volgens en ouders waarvan de kinderen naar de cluster 2,3 en 4 gaan. Naast de brede vertegenwoordiging van ouders participeren in de Klankbordgroep tevens de vervoerder, school en de gemeente.

Wij gaan ervan uit u volledig geïnformeerd te hebben.

Het College van Burgemeester en Wethouders.

 

*Het bovenstaande bericht is een vrijwel letterlijke kopie van de raadsmemo. De enige aanpassingen die zijn verricht zijn enkel en alleen gedaan ten behoeve van verbetering van de leesbaarheid.

Ineke Swart

Ineke Swart

Grutsk op: Er zijn veel dingen en mensen om trots op  te zijn, mijn kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld ,maar zeker ben ik trots op alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen. Als coördinator bij het maatjesproject van Humanitas zie ik zelf hoeveel dit voor mensen kan betekenen. Bij de zorg bij oudere mensen thuis

Meer over Ineke Swart