Verbazing en ongeloof

14 januari 2019

Onderstaande brief is naar het college van de Fryske Marren verstuurd.

GEACHT COLLEGE,

De fracties van Groen Links en PvdA DFM  hebben met verbazing en ongeloof kennisgenomen van de ondertekening van de vertaalde Nashville-verklaring door orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici in Nederland.

Er is inmiddels een storm van kritiek en verontwaardiging in de samenleving te bespeuren, ook in onze gemeente. Wat onze fracties betreft, niet ten onrechte. Dit anti-homopamflet is een ontkenning van het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden LHBTI-ers.

Het pamflet is een stap terug in de tijd en doet bij ons de zorg groeien over wat het effect zal zijn op/in de samenleving  en op het gedrag en welzijn van mensen. Dat seksualiteit een vrije keuze behoort te zijn en dat mensen hun geaardheid niet hoeven te verbergen of afzweren, komt onder druk te staan en wordt door de ondersteuners van deze verklaring aangevochten.

Ook in onze gemeente zijn orthodox-protestanten actief en dat mag, maar het kan wat onze fracties niet zo zijn dat er in het publieke domein vertegenwoordigers van orthodox-protestantse kerken/organisaties, hun leden of bezoekers oproepen tot het discrimineren van LHBTI-ers. Uiteraard geldt dit in brede zin voor religieuze organisaties. Het is in strijd met de Grondwet en een initiatief wat in de kern discriminatie in zich bergt, dient te worden bestreden.

Voor onze fracties geldt heel krachtig: iedereen is gelijk. Wij gaan er van uit dat dit ook geldt voor het gemeentebestuur. Daarom hebben wij de navolgende schriftelijke vragen gesteld aan Uw College:

1. Wat vindt u van de Nederlandse versie van Nashville-verklaring, de anti LHBTI-uitingen daarin en de ondertekening van dit pamflet?

2. Deelt u net als onze fracties, de reactie van het COC Nederland dat de Nashville- verklaring een schadelijk document voor orthodox-christelijke LHBTI-ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars is?

3. Bent u bereid zich in het openbaar te distantiëren van de Nashville-verklaring?

4. Bent u met ons van mening dat het college een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie heeft bij het uitdragen en verdedigen van de grondwet en grondrechten? Zo ja, ziet u voor uzelf in deze kwestie een taak/rol weggelegd, en waar bestaat die uit? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met, dan wel een signaal af te geven in de richting van lokale kerkbestuurders, voorgangers, predikanten en organisaties waarin u uw zorgen uit over de effecten die het sympathiseren met en uitdragen van de Nashville-verklaring kan hebben in onze gemeente?

In afwachting van Uw antwoorden, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Sikkes-van den Berg (GroenLinks)

Wietze de Haan (PvdA De Fryske Marren)

 

Liefdeloosheid.

Kun je nog van mensen houden?
Als zij slechts kiezen voor man en vrouw
Niet liefdevol over anderszijn spreken
Denken dat er slechts 1 waarheid is

Kun je nog van mensen houden
Als de bijbel selectief wordt uitgelegd
Er geen ruimte is voor Naastenliefde
Denken dat alles met bidden te genezen is

Kun je nog van mensen houden
Als de redelijkheid verdwijnt
Het je aan het denken zet
En door triestheid wordt overvallen.

Kun je nog van mensen houden?
Als tolerantie wordt uitgebannen
Wordt uitgegaan van het eigen gelijk
En de man of vrouw in hokjes worden geplaatst

Zeker kan je van mensen houden
Niet iedereen is liefdeloos
Liefde uit zich in één zijn in gedachte en gevoel
Het maakt samen komen, tot een feest

Kon ik maar even naast je zitten
Onzichtbaar maar aanwezig
Kon ik maar even naast je staan
Strijdend voor recht van man of vrouw

Kon ik maar even bij je liggen
En laten zien dat de wereld meer is dan
Een huwelijk tussen man en vrouw
Wetend dat, ondanks intolerantie, de wereld draait

En dat het recht om van anderen te houden
Niet door de letter maar door liefde wordt bepaald.
Geef elkaar de ruimte
Maak elkaar vrij

Dan kun je van mensen houden

Wietze de Haan