Door Wietze de Haan op 30 oktober 2018

Schriftelijke vragen over reorganisatie D.E.

DE FRYSKE MARREN

Schriftelijke vragen

(ex.artikel 52 RvO)

DATUM: 12 september 2018.

AAN: HET COLLEGE VAN B. EN W. VAN

DE GEMEENTE DE FRYSKE MARREN.

P/A GEMEENTEHUIS JOURE.

ONDERWERP: Financiële ondersteuning Jacobs DE

VAN: W. DE HAAN,FRACTIEVOORZ. PVDA DFM

VERZOEK: HET COLLEGE WORDT VERZOCHT DE VOLGENDE VRAGEN

SCHRIFTELIJK TE BEANTWOORDEN.

GEACHT COLLEGE,

Via oa. de pers is duidelijk geworden dat Uw College financiële middelen heeft vrijgemaakt ter ondersteuning van een reorganisatie bij het bedrijf Jacobs DE. U heeft de Raad hierover in 2017 vertrouwelijk geïnformeerd.

Ook bent U bereid zich in te spannen om een bedrag oplopend tot zo’n 1,5 miljoen euro , beschikbaar te krijgen voor bovengenoemd bedrijf. (LC 12-09-2018)

Genoemde berichtgeving levert bij onze fractie de navolgende vragen op:

1) Kon Uwerzijds voor het bedrijf JDE, zonder tussenkomst van de Raad, het vrijgemaakte bedrag, ter beschikking worden gesteld?

2) Is hetgeen door Uw College is uitgevoerd, conform hetgeen met de Raad vertrouwelijk tav. Jacobs DE in 2017 is afgesproken?

3) Kunt U aangeven op welke wijze de inspanning om te komen tot

een bedrag oplopend tot 1,5 miljoen, naar Uw oordeel kan worden “opgehaald” en op welke wijze de Raad hierbij zal worden betrokken?

4) Wanneer verwacht Uw College met de Raad hierover in gesprek te gaan?

Met vriendelijke groet,

PvdA DFM

W. DE HAAN

FRACTIEVOORZ.

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan