Door Wietze de Haan op 22 juni 2018

In een groen groen groen groen knolle, knolle land……

Bij de installatievergadering van het nieuwe college van de gemeente De Fryske Marren kortgeleden, heeft de PvdA aandacht gevraagd voor een beter en kwalitatief aantrekkelijker te voeren Groenbeleid Het groenbeleid wat tot nu toe werd gevoerd, wordt gecontinueerd op het niveau van Gemiddeld B niveau. Dat beleid moet wat ons betreft aangepast en naar een hoger onderhouds- niveau. Groen is mooi, maar voor dit beleid, zijn er grenzen: zo was en is de mening van de PvdA-fractie de Fryske Marren.

Het CDA, bij monde van de fractievoorzitter, mevr. Boelsma, was van mening dat eerst maar eens gekeken moet worden of het halen van een gemiddeld B-niveau niet al voldoende is om goed en verantwoord groenbeleid te voeren, daarmee afstand nemend van de wil van de PvdA om intensiever en adequater om te gaan met het groenbeleid binnen de gemeente de Fryske Marren.

Inmiddels signaleert het CDA dat een extra inspanning op het gebied van het te voeren groenbeleid geen onnodige aanpak is. “Het rommelige beeld binnen de bebouwde kom laat zien dat beleid en praktijk verschillen”: aldus mevrouw Boelsma.Niet alleen in Idskenhuizen, maar ook in andere plaatsen in de gemeente de Fryske Marren is te constateren dat het onderhoud in wijken en dorpen meer aandacht behoeft.

Als men in Lemmer het zo befaamde “Rondje Dok” wil lopen, hoeft men “de volkstuin en de paardebloem” langs de waterkant maar te volgen om bij de volgende brug te komen. Geen voorbeeld van goed groenbeheer en niet uitnodigend als toeristisch product. Iets waar de gemeente toch wel gevoelig voor zegt te zijn.

De PvdA de Fryske Marren wil het groen in wijk, streek en dorp voor iedereen bereikbaar houden en de kwaliteit verbeteren.  Dat kan samen met bewoners in wijken en dorpen.

Mensen willen wel, maar het moet hun mogelijk worden gemaakt. Kijk eens naar wat mensen vrijwillig hebben opgepakt rond het project De Piterstún in Lemmer. Ondanks veel tegenslagen en onbegrepen tegenwerking soms van gemeentezijde.

Om het milieu, de natuur en groen in de eigen omgeving voor iedereen bereikbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren is het van belang meer te investeren in mens en middelen. Zo kan worden gezorgd voor beter onderhoud en meer groen in de wijk. Daar kan eigen initiatief van inwoners helpen om de leefbaarheid en de betrokkenheid van burgers te vergroten.

De groei van het aantal inwoners in onze gemeente vraagt om ontwikkeling van nieuw groen, goede recreatieve en groene verbindingen en het verbeteren van bestaand groen. Maar dat moet dan ook wel goed worden onderhouden en daar schort het nogal eens aan. Als we kijken naar de openbare ruimte moet men willen dat de kwaliteit van de openbare ruimte mooi aansluit bij de omgeving.

Voor de beleving van openbare ruimte is bepalend hoe mooi en hoe schoon de openbare ruimte is. De PvdA DFM wil de samenhang in het gebruik, de inrichting en het onderhoud van alle grote en kleine aanpassingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk versterken. Daarin passen bomen en meer groen. Teveel bomen worden geslachtofferd binnen de openbare ruimte. Openbare ruimte die van en voor ons allen is en niet alleen voor commercie en daaraan gekoppelde commerciële activiteiten.Elementen als duurzaamheid, het klimaat, goede toegankelijkheid en een gezonde leefomgeving dragen bij aan een goede inrichting en breed gedragen beheer. Een goede inrichting en een onderhoudsniveau dat daarbij past, zorgt voor een aantrekkelijk woon en leefklimaat als bestrating, straatmeubilair en het groen voldoen aan hoge eisen qua uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid. Wat dat betreft  is er nog het nodige te doen in de gemeente de Fryske Marren.

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan