5 maart 2015

Wetterskipsferkiezing

Wetterskip Fryslân: naar een evenwichtige balans

in de belangen van burgers, natuur en economie.

 

Bovenstaande zin is één van de hoekstenen van ons verkiezingsprogramma voor Wetterskipsverkiezingen op 18 maart a.s. Naast de keuze voor veiligheid, natuur en economie.

Deze onderwerpen kwamen, meer of minder, op 19 februari aan de orde tijdens de afdelingsbijeenkomst in het oude raadhuis in Balk. Jur van Vegten leidde op een soepele wijze deze bijeenkomst.

Wytze de Haan zorgde in zijn inleiding voor de (brood)nodige feiteninformatie en tijdens de bespreking van het een en ander, voor de gewenste achtergrondinformatie.

Voor de aanwezige leden werd een boel duidelijk over wat het Wetterskip allemaal voor nuttige zaken verzorgt, het belang van de lijnen naar het provinciebestuur en naar de Tweede Kamer kwamen daarbij aan de orde.

Ook werd stilgestaan bij een deel van de resultaten die onze Partij in de afgelopen periode heeft behaald. Zo is er een innovatiefonds in het leven geroepen dat er mede toe heeft geleid dat de rioolwaterzuiveringen grondstoffen gaan leveren in plaats van slib dat verbrand moet worden en dat zij biogas kunnen produceren. En er is met dit fonds een snelle onderzoeksmethode voor de giftige blauwalg ontwikkeld.

Op ons initiatief is besloten tot een kwijtscheldingsbeleid  dat geldt voor iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen. Daarbij gelden dezelfde regels als voor het kwijtscheldingsbeleid in onze eigen gemeente.

Ook erg de moeite waard is het programma dat moet leiden tot het beëindigen van erfafspoeling in 2021 omdat dit afspoelingswater een ernstige vervuiling veroorzaakt in de sloten en ander oppervlaktewater.

 

Kortom, binnen het wetterskipsbestuur is er een hoop te doen voor onze partij.

Ga dus vooral stemmen op 18 maart. en als je kiest voor plaats 5, stem je op mij!

 

Dick Sprong.